درباره پزشک

کارشناس مانومتری وبیوفیدبک رکتوم و کف لگن
کارشناس مانومتری و بیوفیدبک در بیمارستان امام خمینی از سال 1399
سرپرستاری در بخش بیوپسی پروستات و آشنایی با دستگاه فیوژن بیوپسی 1402
سرپرستار بخش کولوکرتال 1402 تاکنون
شرکت در کنگره کولورکتال و مانومتری شیراز سال 1401
شرکت در برنامه مدیریت زخم دانشگاه علوم پزشکی ایران 1400
شرکت دربرنامه مجازی آموزش پانسمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1400
سخنرانی در برنامه مدیریت زخم و پانسمان های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران 1402

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1384 کارشناس پرستاری دانشگاه قزوین
1400 کارشناسی ارشد داخلی- جراحی دانشکده توانمندسازی دانشگاه تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 4:00pm - 11:00pm کلینیک بهبود
سه شنبه 4:00pm - 11:00pm کلینیک بهبود
چهارشنبه 4:00pm - 11:00pm کلینیک بهبود