درباره پزشک

متخصص قلب و عروق
بوردتخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو انجمن قلب آمریکا

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00am - 1:00pm کلینیک بهبود
یکشنبه 5:00pm - 8:00pm کلینیک بهبود
دوشنبه 10:00am - 1:00pm کلینیک بهبود
دوشنبه 5:00pm - 8:00pm کلینیک بهبود
سه شنبه 10:00am - 1:00pm کلینیک بهبود
سه شنبه 5:00pm - 8:00pm کلینیک بهبود
چهارشنبه 10:00am - 1:00pm کلینیک بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 8:00pm کلینیک بهبود
پنجشنبه 10:00am - 1:00am کلینیک بهبود
پنجشنبه 5:00am - 8:00pm کلینیک بهبود